SPECJALIZACJE PIELĘGNIARSKIE - PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE

SPECJALIZACJE PIELĘGNIARSKIE - PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE

SPECJALIZACJE PIELĘGNIARSKIE - PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE

 

Kontynuujemy cykl artykułów związanych ze specjalizacjami pielęgniarskimi. Co tydzień będziemy publikować artykuł na temat danego szkolenia specjalizacyjnego. Będą one opisywać konkretnie każdą specjalizację tj. jakie moduły wchodzą w jej program, ile godzin zajęć trwa dana specjalizacja, jakie są warunki przystąpienia do szkolenia i jakie konkretne kompetencje uzyska pielęgniarka po uzyskaniu tytułu specjalisty w tej dziedzinie. 

 

Dzisiejszy artykuł ma na celu zapoznanie ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego. 

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz uzyskania tytułu specjalisty w tej dziedzinie. Czas trwania specjalizacji wynosi od 15 do 20 miesięcy. Kończy się egzaminem państwowym organizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Do tej specjalizacji (jak i do wszystkich pozostałych) może przystąpić pielęgniarka, która:

 • Posiada prawo wykonywania zawodu
 • Pracowała w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat
 • Została dopuszczona do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

Przed zaliczeniem szkolenia specjalizacyjnego należy potwierdzić również, że pielęgniarka posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego np. poprzez ukończenie kursu specjalistycznego „Wywiad i badania fizykalne”. 

Zwolnione z obowiązku odbywania kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” są pielęgniarki posiadające:

 • dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r.
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment
 • dyplom uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013

Cel kształcenia 

Celem kształcenia jest nabycie specjalistycznej wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych do opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną, w różnym wieku i na różnym etapie rozwoju choroby nowotworowej. 

Czas trwania kształcenia

Łączny czas trwania tego szkolenia specjalizacyjnego to 800 godzin dydaktycznych w tym:

 • zajęcia teoretyczne – 485 godzin
 • zajęcia praktyczne – 315 godzin

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 160 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

 

Plan nauczania:

I Moduł: Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

 • liczba godzin teorii: 110
 • bez stażu

II Moduł: Wprowadzenie do pielęgniarstwa onkologicznego

 • liczba godzin teorii: 85
 • bez stażu

III Moduł: Profilaktyka i diagnostyka chorób nowotworowych

 • liczba godzin teorii: 30
 • bez stażu

IV Moduł: Pielęgnowanie dorosłego z chorobą nowotworową

 • liczba godzin teorii: 150
 • łączna liczba godzin: 360
 • miejsca realizacji i czas stażu:

- Oddział chemioterapii stacjonarnej (42 godziny)

- Oddział chemioterapii dziennej (28 godzin) 

- Oddział radioterapii (35 godzin)

- Pracownia lub zakład teleradioterapii (14 godzin)

- Pracownia lub zakład brachyterapii (21 godzin) 

- Oddział chirurgii onkologicznej (70 godzin)

V Moduł: Pielęgnowanie dziecka z chorobą nowotworową

 • liczba godzin teorii: 35
 • łączna liczba godzin: 70
 • miejsca realizacji i czas stażu:

- Oddział onkologii i hematologii dziecięcej (35 godzin)

 

VI Moduł: Leczenie wspomagające w onkologii

 • liczba godzin teorii: 35
 • bez stażu

VII Moduł: Opieka paliatywna

 • liczba godzin teorii: 40
 • łączna liczba godzin: 110
 • miejsca realizacji i czas stażu:

- Hospicjum stacjonarne (35 godzin)

- Hospicjum domowe (35 godzin)

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO:

 • 1.Przygotowanie pacjenta do leczenia systemowego.
 • 2. Pielęgnowanie chorego w trakcie leczenia systemowego.
 • 3. Pielęgnowanie wkłuć dożylnych.
 • 4. Obsługa portów naczyniowych.
 • 5. Podawanie leków przeciwnowotworowych wg zleconych schematów leczenia systemowego.
 • 6. Postępowanie w przypadku wynaczynienia leku cytostatycznego.
 • 7. Rozpoznawanie i łagodzenie objawów ubocznych terapii przeciwnowotworowych.
 • 8. Edukowanie pacjenta i jego rodziny w zakresie żywienia w trakcie i po leczeniu systemowym.
 • 9. Przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji pacjenta w trakcie i po zakończeniu leczenia systemowego.
 • 10. Przygotowanie pacjenta do leczenia promieniami jonizującymi.
 • 11. Pielęgnowanie chorego w trakcie leczenia promieniami jonizującymi.
 • 12. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych pacjentów leczonych promieniami jonizującymi.
 • 13. Prowadzenie profilaktyki i pielęgnacji wczesnych skórnych odczynów popromiennych.
 • 14. Zapobieganie skutkom ubocznym leczenia promieniami jonizującymi.
 • 15. Edukowanie pacjenta i jego rodziny na temat objawów ubocznych leczenia promieniami jonizującymi.
 • 16. Edukowanie pacjenta i jego rodziny w zakresie żywienia w trakcie leczenia promieniami jonizującymi i po jego zakończeniu.
 • 17. Przygotowanie pacjenta/rodziny do pielęgnacji miejsca napromienianego w trakcie i po zakończonym leczeniu promieniami jonizującymi.
 • 18. Przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego nowotworów złośliwych.
 • 19. Pielęgnowanie chorego w trakcie leczenia chirurgicznego.
 • 20. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych pacjentów leczonych chirurgicznie.
 • 21. Żywienie pacjenta oraz zapobieganie skutkom ubocznym leczenia żywieniowego.
 • 22. Edukowanie pacjenta i jego rodziny w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania objawów ubocznych leczenia chirurgicznego.
 • 23. Edukowanie pacjenta i jego rodziny w zakresie żywienia w trakcie leczenia chirurgicznego i po jego zakończeniu.
 • 24. Przygotowanie pacjenta/rodziny do pielęgnacji miejsca operowanego.
 • 25. Przygotowanie pacjenta i jego rodziny w zakresie aktywnego udziału we wczesnej rekonwalescencji.
 • 26. Przygotowanie pacjenta do leczenia systemowego u dzieci.
 • 27. Pielęgnowanie chorego dziecka w trakcie leczenia systemowego.
 • 28. Zakładanie i pielęgnowanie wkłuć dożylnych i portów naczyniowych u dzieci.
 • 29. Podawanie leków przeciwnowotworowych wg zleconych schematów leczenia systemowego u dzieci.
 • 30. Postępowanie w przypadku wynaczynienia leku cytostatycznego u dzieci.
 • 31. Rozpoznawanie i łagodzenie objawów ubocznych terapii u dzieci.
 • 32. Edukowanie dziecka i jego rodziny w zakresie żywienia w trakcie i po leczeniu systemowym.
 • 33. Przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji dziecka w trakcie i po zakończeniu leczenia systemowego.
 • 34. Prowadzenie wsparcia psychologicznego pacjentów onkologicznych na wszystkich etapach choroby oraz ich rodzin.
 • 35. Towarzyszenie osobom w żałobie po śmierci pacjenta onkologicznego.
 • 36. Diagnozowanie objawów żałoby patologicznej i kierowanie do specjalisty w celu postępowania terapeutycznego.
 • 37. Przekazywanie niepomyślnych i trudnych informacji pacjentowi i jego rodzinie w zakresie procesu pielęgnowania.
 • 38. Prowadzenie wstępnej diagnozy w zakresie nasilenia dystresu za pomocą termometru distresu.
 • 39. Określa potrzeby religijne pacjentów, stosując wybrane narzędzia, np. Spir, spiritual needs questionnaire (spnq) i fica tool for spiritual assessment.
 • 40. Stosowanie elementów interwencji kryzysowej oraz elementów psychoterapii odreagowującej i wspierającej w relacji terapeutycznej z pacjentem i jego rodziną.
 • 41. Edukacja pacjenta i jego rodziny na temat postępowania w trakcie przygotowania pacjenta do operacji, podczas leczenia chirurgicznego i po jego zakończeniu w różnym umiejscowieniu nowotworu.
 • 42. Ocena stopnia odżywienia/niedożywienia pacjenta z nowotworem przewodu pokarmowego.
 • 43. Udział w prowadzeniu leczenia żywieniowego pacjenta w okresie przed i pooperacyjnym w różnym umiejscowieniu nowotworu.
 • 44. Wdrożenie odpowiedniego postępowania pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego w zależności od stanu zdrowia pacjenta, po operacji nowotworu złośliwego gruczołu piersiowego.
 • 45. Opracowanie zaleceń pielęgnacyjnych dotyczących opieki nad pacjentem leczonym przeciwnowotworowo oraz jego rodziną.
 • 46. Udział w rehabilitacji pacjenta w trakcie leczenia przeciwnowotworowego.
 • 47. Pielęgnowanie pacjenta cierpiącego ból.
 • 48. Opieka nad pacjentem onkologicznym w zakresie żywienia.

UWAGA! WAŻNA AKTUALIZACJA Z DNIA 6.05.2022r.

 

            Informujemy, że od dnia 19 kwietnia 2022 roku obowiązuje aktualizacja programów szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych. 

Jak informuje Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dnia 5 kwietnia 2022 roku Minister Zdrowia zatwierdził aktualizację programów szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, który znosi warunek dotyczący przedkładania wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego zaświadczenia o ukończeniu:

 1. kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
 2. kursu specjalistycznego Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka;
 3. kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego;
 4. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla pielęgniarek;
 5. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla położnych.

 

Powyższy artykuł na temat specjalizacji został napisany jeszcze przed aktualizacją programów kształcenia. Informujemy więc, że obecnie jedynym obowiązującym kursem specjalistycznym do specjalizacji zostaje Wywiad i badania fizykalne. Warunki zwolnienia z kursu zostają bez zmian. 

 

Podczas nauki do końcowego egzaminu specjalizacyjnego z tej dziedziny pielęgniarstwa zachęcamy do korzystania z naszej platformy „Specki.pl. Testy do specjalizacji dla pielęgniarek”

Platforma zawiera 12 testów z dziedziny pielęgniarstwa onkologicznego od sesji wiosennej 2016 do sesji jesiennej 2021 (w tym ostatnie testy zawierają do każdego pytania uzasadnienie w postaci literatury). Po każdej sesji egzaminacyjnej dodajemy nowy test. Link do kursu znajduje się w Źródłach (pozycja nr 3).

A już za tydzień zapraszamy do kolejnego artykułu na temat specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. 

 

Źródła:

 1. http://www.oipp.lodz.pl/index.php?szk=SZKOLOKON
 2. https://ckppip.edu.pl/programy-ksztalcenia/szkolenia-specjalizacyjne-2/
 3. https://specki.pl/kurs/s/133626/pielegniarstwo-onkologiczne-testy  

 

Artykuł przygotowała: Agnieszka Szymańska

 

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz studiów magisterskich na WSEiI w Lublinie. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego. Pielęgniarka na oddziale hematologicznym w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym. Prywatnie szczęśliwa mężatka i mama dwóch 4-letnich synów.

 

                                                                 

 

Opublikowane: 01:49:22 08/05/2022
Artykuł polubiono 4 razy Też polub
Komentarze:
Nikt jeszcze nie dodał komentarza