SPECJALIZACJE PIELĘGNIARSKIE - PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE

SPECJALIZACJE PIELĘGNIARSKIE
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE

Specjalizacja pediatryczna

 

Kontynuujemy cykl artykułów związanych ze specjalizacjami pielęgniarskimi. Co tydzień będziemy publikować artykuł na temat danego szkolenia specjalizacyjnego. Będą one opisywać konkretnie każdą specjalizację tj. jakie moduły wchodzą w jej program, ile godzin zajęć trwa dana specjalizacja, jakie są warunki przystąpienia do szkolenia i jakie konkretne kompetencje uzyska pielęgniarka po uzyskaniu tytułu specjalisty w tej dziedzinie. 

 

Dzisiejszy artykuł ma na celu zapoznanie ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. 

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz uzyskania tytułu specjalisty w tej dziedzinie. Czas trwania specjalizacji wynosi od 15 do 20 miesięcy. Kończy się egzaminem państwowym organizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. 

Do tej specjalizacji (jak i do wszystkich pozostałych) może przystąpić pielęgniarka, która:

 • Posiada prawo wykonywania zawodu
 • Pracowała w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat
 • Została dopuszczona do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

Dodatkowymi warunkami przystąpienia do specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego jest:

 • Posiadanie kursu specjalistycznego RKO (resuscytacja krążeniowo- oddechowa)
 • Posiadanie kursu specjalistycznego EKG (wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych) 

Zwolnione z powyższych dwóch kursów są:

 • pielęgniarki systemu (w rozumieniu art.3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013r. poz. 757, z późn. zm.) (zaświadczenie o zatrudnieniu na danym oddziale i ukończeniu odpowiednich kursów kwalifikacyjnych/specjalizacji)
 • pielęgniarki posiadające dyplom ratownika medycznego (kserokopia)
 • pielęgniarki posiadające zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)

Przed zaliczeniem szkolenia specjalizacyjnego należy potwierdzić również, że pielęgniarka posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego np. poprzez ukończenie kursu specjalistycznego „Wywiad i badania fizykalne”. 

Zwolnione z obowiązku odbywania kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” są pielęgniarki posiadające:

 • dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r.
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced PhysicalAssessment
 • dyplom uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym, w tym: 

· rozpoznawania problemów zdrowotnych, planowania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem z uwzględnieniem jego potrzeb biologicznych i psychologicznych; 

· edukacji zdrowotnej dziecka i rodziny; 

· współdziałania z rodziną, szkołą oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

Czas trwania kształcenia

Łączny czas trwania tego szkolenia specjalizacyjnego to 810 godzin dydaktycznych w tym:

 • zajęcia teoretyczne – 460 godzin
 • zajęcia praktyczne – 350 godzin

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 162godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

 

Plan nauczania:

I Moduł: Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

 • liczba godzin teorii: 110
 • bez stażu

II Moduł: Podstawy pielęgniarstwa pediatrycznego

 • liczba godzin teorii: 40
 • bez stażu

III Moduł: Dziecko zdrowe

 • liczba godzin teorii: 60
 • łączna liczba godzin: 123
 • miejsca realizacji i czas stażu:
 • Podstawowa opieka zdrowotna z gabinetem szczepień (35 godzin)
 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w środowisku nauczania i wychowania (28 godzin)

 

IV Moduł: Dziecko w chorobie ostrej 

 • liczba godzin teorii: 40
 • łączna liczba godzin: 131
 • miejsce realizacji i czas stażu:
 • Oddział pediatryczny (35 godzin)
 • Oddział chirurgii dziecięcej (35 godzin)
 • Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci; Oddział chorób zakaźnych dla dzieci (21 godzin)

 

V Moduł: Dziecko w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego

 • liczba godzin teorii: 25
 • łączna liczba godzin: 60
 • miejsce realizacji i czas stażu:
 • Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci; Izba przyjęć dla dzieci (21 godzin)
 • Zespół ratownictwa medycznego (14 godzin)

VI Moduł: Dziecko z chorobą przewlekłą

 • liczba godzin teorii: 70
 • łączna liczba godzin: 105
 • Oddział pediatryczny (35 godzin) 

VII Moduł: Dziecko niepełnosprawne

 • liczba godzin teorii: 40
 • łączna liczba godzin: 75
 • miejsca realizacji i czas stażu:
 • Odział rehabilitacyjny; Oddział rehabilitacji neurologicznej (21 godzin)
 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole integracyjnej; Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole specjalnej (14 godzin)

 

VIII Moduł: Dziecko z chorobą nowotworową

 • liczba godzin teorii: 35
 • łączna liczba godzin: 70
 • miejsca realizacji i czas stażu:
 • Oddział onkologii dziecięcej; Oddział onkologii i hematologii dziecięcej (21 godzin)
 • Oddział chemioterapii dziennej; Poradnia chemioterapii (14 godzin)

IX Moduł: Opieka paliatywna w pediatrii 

 • liczba godzin teorii: 15
 • łączna liczba godzin: 29
 • miejsca realizacji i czas stażu
 • Hospicjum stacjonarne dla dzieci; Hospicjum domowe dla dzieci (14 godzin)

X Moduł: Pediatria społeczna

 • liczba godzin teorii: 25
 • łączna liczba godzin: 67
 • miejsca realizacji i czas stażu:
 • Dom małego dziecka (14 godzin)
 • Oddział psychiatrii dzieci i młodzieży (28 godzin)

 

 

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO

 • 1.Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych oraz kierowanie postępowaniem poprzesiewowym.
 • 2. Ocena stanu odżywienia dziecka.
 • 3. Prowadzenie poradnictwa w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi z problemami zdrowotnymi.
 • 4.Wykonywanie szczepień ochronnych u dzieci w ramach kalendarza szczepień i na zlecenie właściwych jednostek organizacyjnych służby zdrowia oraz wystawianie związanych z tym zaświadczeń.
 • 5. Prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży.
 • 6. Wykonanie badania fizykalnego u dziecka.
 • 7.Kierowanie na badanie diagnostyczne i pobieranie materiałów do badań diagnostycznych.
 • 8.Kierowanie na badanie bakteriologiczne i pobieranie materiałów do badań bakteriologicznych (mocz, kał, plwocina, wymazy z nosa, gardła i inne wydzieliny).
 • 9. Ustalenie dawki i podawanie leku przeciwgorączkowego w razie wysokiej gorączki.
 • 10.Rozpoznanie wskazań do tlenoterapii i wprowadzenie tlenoterapii biernej w zależności od stanu klinicznego dziecka i wysycenia hemoglobiny tlenem (SpO2).
 • 11. Rozpoznanie stanu odwodnienia i zlecenie odpowiedniego składu i objętości oraz szybkości wlewu nawadniającego.
 • 12. Ustalenie dawki i podawanie leku przeciwbólowego w razie występowania bólu (zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem).
 • 13. Ocena stanu świadomości chorego dziecka z wykorzystaniem właściwych metod oceny (schematów, klasyfikacji).
 • 14. Samodzielne wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, do których uprawniona jest pielęgniarka systemu PRM.
 • 15. Wybór i zastosowanie właściwego modelu opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą, przewlekłą i niepełnosprawnością.
 • 16. Opracowywanie i wdrażanie programów edukacji zdrowotnej skierowanych do dziecka przewlekle chorego, niepełnosprawnego i/lub jego rodziców.
 • 17. Przygotowanie dziecka i/lub rodziny do samoopieki/opieki w warunkach domowych.
 • 19. Podawanie leków cytostatycznych przez kaniulę obwodową oraz pielęgnacja miejsca wkłucia.
 • 20. Nakłucie portu naczyniowego i podawanie leków cytostatycznych przez port naczyniowy, utrzymanie drożności portu.
 • 21. Podawanie leków cytostatycznych przez centralny cewnik dożylny typu Broviac, Groshong oraz ich pielęgnacja.
 • 22. Ocena i monitorowanie bólu oraz innych objawów u dzieci objętych opieką paliatywną oraz doraźna modyfikacja dawki leczniczej leku przeciwbólowego i leków stosowanych w celu łagodzenia innych dokuczliwych objawów.
 • 23. Prowadzenie edukacji rodziców ze standardów promocji zdrowia psychicznego, prewencji stosowania używek oraz najczęstszych problemów psychicznych u dzieci.

UWAGA! WAŻNA AKTUALIZACJA Z DNIA 6.05.2022r.

 

            Informujemy, że od dnia 19 kwietnia 2022 roku obowiązuje aktualizacja programów szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych. 

Jak informuje Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dnia 5 kwietnia 2022 roku Minister Zdrowia zatwierdził aktualizację programów szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, który znosi warunek dotyczący przedkładania wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego zaświadczenia o ukończeniu:

 1. kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
 2. kursu specjalistycznego Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka;
 3. kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego;
 4. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla pielęgniarek;
 5. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla położnych.

 

Powyższy artykuł na temat specjalizacji został napisany jeszcze przed aktualizacją programów kształcenia. Informujemy więc, że obecnie jedynym obowiązującym kursem specjalistycznym do specjalizacji zostaje Wywiad i badania fizykalne. Warunki zwolnienia z kursu zostają bez zmian. 

 

Podczas nauki do końcowego egzaminu specjalizacyjnego z tej dziedziny pielęgniarstwa zachęcamy do korzystania z naszej platformy „Specki.pl. Testy do specjalizacji dla pielęgniarek”

Platforma zawiera 13 testów z dziedziny pielęgniarstwa pediatrycznego od jesieni 2015 do JESIENI 2021 (w tym NOWE testy zawierają do każdego pytania uzasadnienie). Każdy test zawiera pytania z bloku ogólnozawodowego. Po każdej sesji egzaminacyjnej dodajemy nowy test. Link do kursu znajduje się w Źródłach (pozycja nr 3).

A już za tydzień zapraszamy do kolejnego artykułu na temat specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 

 

Źródła:

 1. http://www.oipp.lodz.pl/index.php?szk=SZKOLOKON
 2. https://ckppip.edu.pl/programy-ksztalcenia/szkolenia-specjalizacyjne-2/
 3. https://specki.pl/kurs/s/59141/pielegniarstwo-pediatryczne-testy.html

 

Artykuł przygotowała: Agnieszka Szymańska

 

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz studiów magisterskich na WSEiI w Lublinie. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego. Pielęgniarka na oddziale hematologicznym w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym. Prywatnie szczęśliwa mężatka i mama dwóch 4-letnich synów.

Opublikowane: 01:52:58 08/05/2022
Artykuł polubiono 7 razy Też polub
Komentarze:
Nikt jeszcze nie dodał komentarza