SPECJALIZACJE PIELĘGNIARSKIE - OCHRONA ZDROWIA PRACUJĄCYCH

SPECJALIZACJE PIELĘGNIARSKIE
OCHRONA ZDROWIA PRACUJĄCYCH

Ochrona zdrowia pracujących

 

Kontynuujemy cykl artykułów związanych ze specjalizacjami pielęgniarskimi. Co tydzień będziemy publikować artykuł na temat danego szkolenia specjalizacyjnego. Będą one opisywać konkretnie każdą specjalizację tj. jakie moduły wchodzą w jej program, ile godzin zajęć trwa dana specjalizacja, jakie są warunki przystąpienia do szkolenia i jakie konkretne kompetencje uzyska pielęgniarka po uzyskaniu tytułu specjalisty w tej dziedzinie. 

 

Dzisiejszy artykuł ma na celu zapoznanie ze specjalizacją w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących. 

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz uzyskania tytułu specjalisty w tej dziedzinie. Czas trwania specjalizacji wynosi od 15 do 20 miesięcy. Kończy się egzaminem państwowym organizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. 

Do tej specjalizacji (jak i do wszystkich pozostałych) może przystąpić pielęgniarka, która:

 • Posiada prawo wykonywania zawodu
 • Pracowała w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat
 • Została dopuszczona do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

Przed zaliczeniem szkolenia specjalizacyjnego należy potwierdzić, że pielęgniarka posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego np. poprzez ukończenie kursu specjalistycznego „Wywiad i badania fizykalne”. 

Zwolnione z obowiązku odbywania kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” są pielęgniarki posiadające:

 • dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r.
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced PhysicalAssessment
 • dyplom uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013

Cel kształcenia

Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznej wiedzy i umiejętności w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących umożliwiających samodzielną realizację zadań w opiece nad pracującymi oraz współdziałanie z pracodawcami, pracownikami i innymi profesjonalistami realizującymi działania w ochronie zdrowia pracujących.

Czas trwania kształcenia

Łączny czas trwania tego szkolenia specjalizacyjnego to 800 godzin dydaktycznych w tym:

 • zajęcia teoretyczne – 415 godzin
 • zajęcia praktyczne – 385 godziny

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 160 godziny, może być wykorzystane na samokształcenie.

 

Plan nauczania:

I Moduł: Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji:

 • liczba godzin teorii: 110
 • bez stażu

II Moduł: Organizacja opieki zdrowotnej nad pracującymi:

 • liczba godzin teorii: 40
 • łączna liczba godzin: 68
 • miejsca realizacji i czas stażu:
 • Wojewódzki ośrodek medycyny pracy (WOMP) 28 godzin

III Moduł: Higiena pracy:

 • liczba godzin teorii: 30
 • łączna liczba godzin: 58
 • miejsca realizacji i czas stażu:
 • Dział higieny pracy stacji sanitarno-epidemiologicznej (SSE) 28 godzin

IV Moduł: Medycyna pracy:

 • liczba godzin teorii: 100
 • łączna liczba godzin: 240
 • miejsca realizacji i czas stażu:
 • Poradnia chorób zawodowych (70 godzin)
 • Poradnia laryngologiczna (21 godzin)
 • Poradnia okulistyczna (21 godzin)
 • Poradnia dermatologiczna (14 godzin)
 • Poradnia neurologiczna (14godzin)

V Moduł: Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących:

 • liczba godzin teorii: 135
 • łączna liczba godzin: 324
 • miejsca realizacji i czas stażu:
 • Podstawowa jednostka służby medycyny pracy (126 godzin)
 • Poradnia rehabilitacyjna (35 godzin)
 • Gabinet zabiegowy z punktem szczepień dorosłych (14godzin)
 • Gabinet pielęgniarski w zakładzie pracy chronionej (14godzin)

 

 

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE OCHRONY ZDROWIA PRACUJĄCYCH:

 • 1.Rozpoznawanie i ocena zagrożeń zdrowotnych (czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych) występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie pracowników.
 • 2. Rozpoznawanie i ocena ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie pracodawców i pracujących o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego następstwem.
 • 3. Planowanie, organizowanie i koordynowanie badań profilaktycznych pracowników.
 • 4. Opracowywanie analiz dotyczących stanu zdrowia pracowników.
 • 5. Projektowanie i wdrażanie programów profilaktycznych i promocji zdrowia w miejscu pracy.
 • 6. Planowanie i wykonywanie szczepień ochronnych osób zawodowo narażonych na czynniki biologiczne.
 • 7. Wykonywanie badań i pomiarów niezbędnych w procesie orzekania lekarskiego o zdolności do pracy tj.: badanie ostrości wzroku, badanie widzenia barwnego i stereoskopowego przy użyciu tablic i testów przesiewowych, badanie audiometryczne.
 • 8. Wykonywanie w porozumieniu z lekarzem specjalistycznych badań związanych z orzecznictwem chorób zawodowych, tj.: palestezjometria i próba oziębieniowa z termometrią skórną i próbą uciskową, badanie audiometryczne, testy naskórne metodą płatkową.
 • 9. Organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach.
 • 10. Udzielanie pracodawcom i pracującym porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy.
 • 11. Informowanie pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego.
 • 12. Wdrażanie zasad profilaktyki zdrowotnej u pracowników należących do grup szczególnego ryzyka.
 • 13. Tworzenie warunków do prowadzenia rehabilitacji zawodowej.
 • 14. Wykonywanie kontroli świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w podstawowych jednostkach medycyny pracy

UWAGA! WAŻNA AKTUALIZACJA Z DNIA 6.05.2022r.

 

            Informujemy, że od dnia 19 kwietnia 2022 roku obowiązuje aktualizacja programów szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych. 

Jak informuje Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dnia 5 kwietnia 2022 roku Minister Zdrowia zatwierdził aktualizację programów szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, który znosi warunek dotyczący przedkładania wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego zaświadczenia o ukończeniu:

 1. kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
 2. kursu specjalistycznego Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka;
 3. kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego;
 4. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla pielęgniarek;
 5. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla położnych.

 

Powyższy artykuł na temat specjalizacji został napisany jeszcze przed aktualizacją programów kształcenia. Informujemy więc, że obecnie jedynym obowiązującym kursem specjalistycznym do specjalizacji zostaje Wywiad i badania fizykalne. Warunki zwolnienia z kursu zostają bez zmian. 

 

Podczas nauki do końcowego egzaminu specjalizacyjnego z tej dziedziny pielęgniarstwa zachęcamy do korzystania z naszej platformy „Specki.pl. Testy do specjalizacji dla pielęgniarek”

Platforma zawiera 5 testów JESIEŃ 2018, WIOSNA 2019, WIOSNA 2020, WIOSNA 2021, JESIEŃ 2021 (testy zawierają do każdego pytania uzasadnienie w formie literatury). Po każdej sesji egzaminacyjnej dodawany jest nowy test. Link do kursu znajduje się w Źródłach (pozycja nr 3).

 

A już za tydzień zapraszamy do kolejnego artykułu na temat specjalizacji w ramach programu szkolenia specjalizacyjnego tylko dla położnych w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno- położniczego.

 

 

Źródła:

 1. http://www.oipp.lodz.pl/index.php?szk=SZKOLOKON
 2. https://ckppip.edu.pl/programy-ksztalcenia/szkolenia-specjalizacyjne-2/
 3. https://specki.pl/kurs/s/133629/ochrona-zdrowia-pracujacych-testy.html

 

Artykuł przygotowała: Agnieszka Szymańska

 

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz studiów magisterskich na WSEiI w Lublinie. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego. Pielęgniarka na oddziale hematologicznym w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym. Prywatnie szczęśliwa mężatka i mama dwóch 4-letnich synów.

Opublikowane: 01:54:28 08/05/2022
Artykuł polubiono 5 razy Też polub
Komentarze:
Nikt jeszcze nie dodał komentarza