Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU SPECKI.PL

 

INFORMAJCE OGÓLNE, DEFINICJE

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego specki.pl prowadzonego przez RYTMIKON Paweł Drozda, ul. Brzozowa 10, Nowe Oborzyska, 64-000 Kościan, NIP: 698-159-62-01, e-mail: [email protected] , telefon: 601189234. oraz korzystania z dostępnych w nim Produktów.

Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Serwisie;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Polityka prywatności – dokument traktujący o prawach i obowiązkach Klienta w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, dostępny pod adresem: https://specki.pl/page/s/4-polityka-prywatnosci.html;

Produkty lub Towary cyfrowe – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową, dostępny w Serwisie (w szczególności kurs, szkolenie, warsztat, e-book, nagranie webinaru, artykuł w postaci elektronicznej, do którego dostęp jest możliwy wyłącznie drogą online);

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://specki.pl/page/s/1-regulamin.html;

Rękojmia – odpowiedzialność Właściciela wobec Klienta nie będącego jedocześnie Konsumentem, z tytułu wady fizycznej lub prawnej Produktu wyrażona w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;

Rękojmia konsumencka – odpowiedzialność Właściciela wobec Konsumenta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową wyrażona w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://specki.pl/;

Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem z wykorzystaniem Serwisu;

Właściciel – RYTMIKON Paweł Drozda, ul. Brzozowa 10, Nowe Oborzyska, 64-000 Kościan, NIP: 698-159-62-01, prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Serwisu;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.

Produkt  - produkt cyfrowy przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego klienta na zasadach udzielonego dostępu dla 1 osoby. Jakiekolwiek udostępnianie, powielanie lub rozpowszechnianie bez zgody sprzedającego oznacza złamanie niniejszego Regulaminu i jest zagrożone karą umowną w wysokości 5000 zł za każde naruszenie, co nie wyklucza odpowiedzialności kupującego za spowodowanie szkody w trybie art. 471 kodeksu cywilnego. 

 

2. KORZYSTANIE Z SERWISU

W celu złożenia Zamówienia w Serwisie należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych w Serwisie.

Klient w celu zakupu Produktów umieszcza je w koszyku. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.

W toku procesu Zamawiania Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane identyfikacyjne oraz dane do założenia konta w Serwisie.

Klient w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja może być niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów dostępnych bezpośrednio w Serwisie.

Rejestracja Klienta w Serwisie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Serwisu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Towarów cyfrowych.

Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem.

Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.

Po okresie 30 dni od daty zakończenia wykupionego dostępu, zostaną automatycznie wykasowane z konta klienta wszystkie statystyki i postępy znajdujące się w produkcie.


 

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem Serwisu.

Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.

Wypełniając formularz, Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych.

Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).

Klient przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:

głównych cechach Produktu,

łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, a także o ewentualnych opłatach za dostarczenie Produktu oraz o innych kosztach,

warunkach umownych umieszczonych w Regulaminie, poprzez link odsyłający do zakładki z Regulaminem w podsumowaniu Zamówienia.

Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „kupuję i płacę” lub równoważnego.

Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej Umowy.

Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Właściciela, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu lub poprzez bezpośrednie działalnie Właściciela tj. udzielenie dostępu do Towaru cyfrowego.

Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Właściciela bądź przez innego operatora płatności.

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty.

Do zawarcia Umowy dojedzie również na wypadek udostępnienia Klientowi przez Właściciela Towaru cyfrowego w zamian za przekazanie danych osobowych Klienta (najczęściej poprzez zapis na newsletter) na poczet wskazanego uprzednio celu przetwarzania. Umowę tego typu uważa się za zawartą z chwilą udostępnienia danych. W takiej sytuacji postanowienia Regulaminu będą mieć analogiczne zastosowanie jak do Umowy, w której zapłata za Produkt następuje w pieniądzu. Na wypadek gdyby Klient chciał nabyć Towar cyfrowy, lecz nie życzył sobie udostępnienia danych osobowych w zamian za Towar cyfrowy, Właściciel zaprasza do kontaktu bezpośredniego w celu ustalenia ceny w zamian za Towar cyfrowy. 

Na potrzeby ułatwienia wykładni praw i obowiązków odnoszących się do Konsumentów, za Konsumenta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, uznaje się Konsumenta który najpóźniej w ciągu 3 dni po złożeniu Zamówienia, skieruje Właścicielowi oświadczenie w formie co najmniej dokumentowej (e-mail/SMS) o braku zawodowego charakteru dla zawieranej Umowy. W przeciwnym wypadku podmiot ten uznaje się za Klienta bez uprawnień konsumenckim wyrażonych w pkt. 5 i 6. 


 

4. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA

Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych lub aktualizacji obecnych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.

Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty przy użyciu platformy do realizacji przelewów online. 

Płatności są obsługiwane przez platformę Przelewy24 tj. PayPro S.A., z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

Zamówienia na Towary cyfrowe realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości email, bądź filmie instruktażowym. Wysyłka Produktu następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności.

Dostawa Towarów cyfrowych jest darmowa.

Właściciel w sytuacji stosowania obniżek cen zobowiązuje się wskazywać obok obniżonej ceny danego Produktu także jego najniższą cenę obowiązującą w okresie ostatnich 30 dni przed dniem wprowadzenia obniżki. 


 

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy z Produktu kupionego w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Serwisu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą.

Właściciel gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta.

Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Właściciela nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.

Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi jeżeli Właściciel wykonał Umowę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, przed upływem okresu na odstąpienie (dot. Umów polegających na świadczeniu usługi dostępu do treści cyfrowych). Zgoda wyrażona zostaje poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka przez Konsumenta przed zawarciem Umowy.


 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Właściciel ma obowiązek dostarczenia Produktu zgodnego z Umową.

Jeżeli otrzymany Produkt w chwili dostarczenia jest niezgodny z Umową tj. sprzeczny z treścią udzielonej Rękojmi konsumenckiej, Konsument może skorzystać z praw przysługujących mu w ramach Rękojmi konsumenckiej.

Rękojmia konsumencka udzielona jest na okres dwóch lat od daty doręczenia Produktu.

W przypadku gdy Umowa przewiduje dostarczanie Towaru cyfrowego w sposób ciągły, musi on pozostawać zgodny z Umową przez oznaczony w Umowie czas jego dostarczania.

W celu skorzystania z Rękojmi konsumenckiej należy złożyć reklamację określającą charakter niezgodności z Umową oraz zawierającą żądanie w postaci doprowadzenia Towaru cyfrowego do jego zgodności z Umową. 

Właściciel ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Konsumenta reklamowanego Produktu wraz z pismem reklamacyjnym. O wyniku reklamacji Konsument zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki przesłał reklamację.

Odpowiedzialność z tytułu Rękojmi konsumenckiej zostaje wyłączona w uzgodnionym zakresie, jeżeli Konsument został poinformowany najpóźniej w chwili zawarcia Umowy o niezgodnościach wpływających na obniżenie ceny Produktu i wyraźnie oraz odrębnie zaakceptował brak określonej cechy Produktu. 

Rękojmia na Towary wobec Klientów, nie będących Konsumentami zostaje wyłączona, a w przypadku niedopuszczalności wyłączenia zostaje ograniczona w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie. 


 

7. WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Właściciel świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia Umowy na konkretny Produkt przy użyciu narzędzi elektronicznych.

Do zawarcia Umowy może być konieczne posiadanie konta w Serwisie.

Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Serwisu następuje nieodpłatnie. Nabycie Produktów dostępnych w Serwisie następuje odpłatnie.

Do złożenia Zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Serwisu, a także do skorzystania z wybranych Produktów , konieczne jest:

posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Serwisie),

przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje z włączoną obsługą języka JavaScript,

włączona obsługa cookies w przeglądarce,

dostęp do Internetu,

zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,

możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów elektronicznych).

Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu, wysyłając wiadomość email lub listowną pod adres kontaktowy Właściciela.

Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.

Właściciel zastrzega sobie prawo do uprzedniej weryfikacji opinii/komentarzy zastawianych w ramach Serwisu, a odnoszących się do zakupu lub używania opiniowanego/komentowanego Produktu. Właściciel może między innymi uzależniać publikację opinii/komentarza od podania indywidualnego numeru Zamówienia. Zweryfikowane opinie/komentarze posiadać będą odpowiednią adnotację. 


 

8. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce prywatności.


 

9. PRAWA AUTORSKIE

Właściciel wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Serwisie chronione są prawem autorskim.

Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu.

Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej w Produktach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku ekonomicznego wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w toku skorzystania z nich.


 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Właściciel dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Właścicielem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela.

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.