Polityka Prywatności

Polityka prywatności w Serwisie specki.pl

  I.          Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności została przez nas przygotowana w celu poinformowania Państwa jako Użytkowników Serwisu o zasadach przetwarzania i bezpieczeństwa przekazanych przez Państwa danych osobowych oraz treści (w tym plików „cookies”) w związku z korzystaniem z naszego Serwisu. 

Działając jako Rytmikon Paweł Drozda z siedzibą ul. Brzozowa 10, Nowe Oborzyska, 64-000 Kościan jesteśmy administratorem i operatorem Serwisu oraz administratorem Państwa danych osobowych. 

Dane kontaktowe w celach dotyczących ochrony danych osobowych: [email protected], ze wskazaniem w tytule wiadomości „dot. ochrona danych osobowych”. 

II.          Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych. Stosujemy się m.in. do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 

Dane osobowe zbieramy za pośrednictwem: 

formularza kontaktowego lub w związku z Państwa kontaktem bezpośrednim – w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem drogą elektroniczną, jak również telefonicznie. Dane te, przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO do czasu czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwem, nie dłużej jednak niż do czasu zrealizowania celu przetwarzania;

zapisu do subskrypcji Newslettera – w celu przesyłania Państwu Newslettera na podany adres e-mail. Dane te, przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przez okres Państwa zainteresowania treściami przesyłanymi za pomocą Newslettera, tj. do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż do czasu zrealizowania celu przetwarzania;

zamówienia produktów (usług) dostępnych w ofercie Serwisu – w celu realizacji i rozliczenia zamówionych produktów (usług), a także w celu realizacji obowiązków prawnych na Nas nałożonych oraz dla zabezpieczenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Dane te, przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO przez okres obowiązywania umowy, a po jej ustaniu przez okres archiwizacji (5 lat dla dokumentów rozliczeniowych);

platformy edukacyjnej/szkoleniowej – w celu zapewniania Państwu korzystania z opcji Platformy oraz zapewnienia usług doradczych w związku z jej wykorzystaniem, a także w celu realizacji obowiązków prawnych na Nas nałożonych oraz dla zabezpieczenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Dane przetwarzamy w pierwszej kolejności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres realizacji umowy, a następnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, tj. przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Nas i przez czas niezbędny do zabezpieczenia roszczeń i obrony przed roszczeniami;   

funkcji wystawienia komentarza – w celu zapewnienia Państwu funkcji wyrażenia opinii na temat naszego Serwisu i usług. Dane te, przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO, tj. w oparciu o Państwa zgodę wyrażoną przez bezpośrednie Państwa działania (sporządzenie i opublikowanie opinii) oraz w oparciu o przepisy ustawy prawach konsumenta wymagającej od nas weryfikacji poprawności komentarza i jego zgodności. Prosimy pamiętać, że w przypadku opublikowania komentarza na blogu Serwisu bądź innej stronie Serwisu umożliwiającej pozostawienie komentarza, wszelkie udostępnione informacje będą widoczne dla pozostałych użytkowników Serwisu. Państwo decydują jakie dane zostaną udostępnione. Osoby te mogą czytać, zbierać i wykorzystywać takie informacje, w tym Państwa dane osobowe, jeśli zostaną przez Państwa udostępnione. To Państwo ponoszą odpowiedzialność za treści pozostawione w naszym Serwisie, dlatego zaleca się rozważne korzystanie z tej funkcji Serwisu. 

innych form przekazania nam danych, na które Użytkownik wyraził zgodę, zgodnie z celem przekazania tych danych. Dane te, przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.   

Zbieramy od Państwa wyłącznie takie dane, dzięki którym możliwa będzie realizacja celu przetwarzania. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Uprzedzamy jednak, że jest ono konieczne dla skorzystania z określonych, dostępnych dla Państwa opcji, złożenia zamówienia czy korzystania z Platformy, a brak podania tych danych uniemożliwi skorzystanie z tych funkcjonalności. 

Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania. Informujemy, że:

w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), okres przetwarzania trwa do momentu osiągnięcia zamierzonego celu lub wycofania zgody;

w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe dla celów wykonania umowy lub podjęcia czynności przed wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez okres świadczenia usług, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń i archiwizacji dokumentacji księgowej (5 lat), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (m.in. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

Państwa dane osobowe przetwarzamy w sposób poufny, chroniąc je przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione. 

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. W sytuacji w której przekazujemy dane osobowe, których jesteśmy administratorem innym podmiotom dla realizacji określonych czynności w swoim imieniu, zawieramy z takim podmiotem szczególną umowę. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych (art. 28 RODO), dzięki temu mamy kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzyliśmy przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. Dane możemy udostępnić m.in. do: 

odpowiednich organów państwowych, o ile zaistnieje ku temu podstawa prawna;

dostawcy usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług IT);

dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu roszczeń;

innym podmiotom świadczącym usługi lub podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych na podstawie odrębnej umowy powierzenia.

Informujemy, że Państwa dane mogą być przekazywane do: TFB GROUP Sp.z o.o Św. Filipa 23/4 31-150 Kraków – firma obsługująca infrastrukturę informatyczną. Wszystkie podmioty, którym powierzamy dane osobowe, zostają przez nas wpisane do prowadzonego rejestru umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Poza podmiotami określonymi powyżej Państwa dane mogą zostać ujawnione wyłącznie osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Nie ujawniamy żadnych danych, jeśli nie jest to niezbędne dla realizacji prawnie określonych celów. 

Ze względu na przetwarzanie Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu szereg uprawnień, opisanych poniżej. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, mogą Państwo skontaktować się za pośrednictwem danych udostępnionych w naszym Serwisie. Na otrzymaną wiadomość odpowiemy zaraz po zweryfikowaniu tożsamości.

Dostęp do danych osobowych

Prawo dostępu do Państwa danych, które przechowujemy jako administrator. Prawo to można wykonać poprzez zwrócenie się do nas na podane dane kontaktowe.

Zmiana danych osobowych ich sprostowanie, lub usunięcie

Zmiany, w tym zaktualizowanie, sprostowanie lub usunięcie Państwa danych osobowych które przetwarzamy można dokonać poprzez zwrócenie się do nas na podane dane kontaktowe.

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas albo gdy wycofano zgodę na przetwarzanie danych. 

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, można w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. Celem cofnięcia zgody, prosimy o zwrócenie się do nas na podane dane kontaktowe.

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

- przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację;

- dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych informujemy, że przysługuje ono gdy:

- kwestionuje się prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość tych danych; 

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, oraz sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

- nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

- wynieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania danych przez nas do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec Pastwa podstaw sprzeciwu. 

Prawo do przenoszenia danych

Prawo do przeniesienie dotyczących Państwa danych oraz prawo przesłania tych danych za naszym pośrednictwem innemu administratorowi, przysługuje jeżeli: 

- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO; lub 

- przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy, w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO; oraz 

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych można żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób. W przypadku chęci realizacji tych praw, należy zwrócić się do nas na podane dane kontaktowe.

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdyby pojawiły się jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności lub sposobu w jaki przetwarzane są dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o zwrócenie się do nas na podane dane kontaktowe wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielone zostaną na nie odpowiedzi.

Posiadają Państwo również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  III.          Bezpieczeństwo danych

Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz innych treści poprzez nasze doświadczenie, wiedzę fachową oraz infrastrukturę techniczną zapewniamy gwarancję bezpieczeństwa przetwarzanych danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym art. 32 RODO. 

Serwery zapewniające funkcjonowanie Serwisu chronione są systemami antywirusowymi. 

Nad stosowaniem środków technicznych zabezpieczających Państwa dane czuwa powołany przez nas Administrator Systemu Informatycznego/ Zespół IT. 

IV.          Pliki „cookies” – informacje ogólne            

Informujemy Państwa o wykorzystywaniu przez nas plików „cookies” (tzw. „ciasteczek”), które mogą być przechowywane na Państwa komputerze, tablecie, smartfonie i innym urządzeniu końcowym oraz odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. 

Wykorzystywanie plików „cookies” ma na celu zapewnienie prawidłowego wyświetlania Państwu treści Serwisu, optymalizację korzystania z Serwisu, utrzymanie sesji po zalogowaniu do Platformy, jak również jest niezbędne dla celów statystycznych i prowadzenia działań marketingowych. Przy stosowaniu plików „cookies” będziemy korzystać z profesjonalnego podmiotu umożliwiającego nam takie działanie. 

Pliki „cookies” mogą być wykorzystywane również przez podmioty współpracujące z nami w zakresie reklamy i marketingu. 

Pliki „cookies” nie są połączone z Państwa danymi osobowymi, dzięki którym możliwa by była Państwa identyfikacja. 

Informacja o wykorzystywaniu plików „cookies” pojawia się przy uruchomieniu Serwisu na dole strony. Korzystając z Serwisu, wyrażają Państwo zgodę na ich stosowanie. 

Informujemy Państwa o możliwości skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby niemożliwe było przechowywanie plików „cookies” na Państwa urządzeniu. Informujemy przy tym, że decydując się na taki krok dopuszczają Państwo możliwość wyświetlania się Serwisu w sposób nieprawidłowy, za co nie ponosimy odpowiedzialności. 

Pliki „cookies” mogą być przez Państwa usunięte z Państwa urządzenia w każdym czasie przy zastosowaniu odpowiednich opcji przeglądarki lub narzędzi programowych.      

V.          Pliki cookies – dotyczy Platformy  

W związku z korzystaniem z Platformy, zbieramy następujące dane: informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacje o skorzystaniu z usługi, oznaczenia identyfikujące Państwa w systemie informatycznym nadawane na podstawie danych podanych przez Państwa, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego Państwo korzystają łącząc się z Platformą (IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego). 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a)     dostosowania zawartości Platformy do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania z Platformy; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b)     tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzysta się z Platformy, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości, c)     utrzymanie sesji pomiotów korzystających z Platformy (po zalogowaniu). 

W ramach Platformy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” ( persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa. 

W ramach Platformy stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a)     „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Platformy, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Platformy, b)     pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Platformy, c)      „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Platformy, d)     „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez podmiot korzystający z Platformy,  ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., e)     „reklamowe” pliki cookies, należące do podmiotów zewnętrznych umożliwiające dostarczanie Państwu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań na podstawie Państwa historii odwiedzin, 

Pliki cookies zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z podmiotem udostępniającym Platformę reklamodawców oraz partnerów. 

Informujemy Państwa o możliwości skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby niemożliwe było przechowywanie plików „cookies” na Państwa urządzeniu. Informujemy przy tym, że decydując się na taki krok dopuszczają Państwo możliwość wyświetlania się Serwisu w sposób nieprawidłowy, za co nie ponosimy odpowiedzialności. 

Pliki „cookies” mogą być przez Państwa usunięte z Państwa urządzenia w każdym czasie przy zastosowaniu odpowiednich opcji przeglądarki lub narzędzi programowych.    

VI.          Inne stosowane technologie

Informujemy Państwa o stosowaniu przez nas technologii śledzących działania, które są przez Państwa podejmowane w ramach korzystania z Serwisu. Technologie te są stosowane w celach statystycznych oraz prowadzenia działań marketingowych. 

W szczególności stosujemy: a)     kod śledzenia Google Analytics; b)     narzędzia do oceny efektywności kampanii reklamowych portali społecznościowych i serwisów internetowych (Facebook Ads).

Korzystanie z opisanych technologii nie jest związane z Państwa danymi osobowymi, które są lub mogą być przez nas przetwarzane. Wszelkie dane zebrane w ramach wykorzystania tych technologii są anonimowe, a korzystając z Serwisu mają Państwo świadomość ich przekazywania.

VII.          Logi serwera

Podobnie jak większość administratorów stron internetowych zbieramy określone dane w ramach logów serwera, na którym funkcjonuje Serwis. Oznacza to, że korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem do serwera informacji, które są zapisywane w logach tego serwera. Informacje te obejmują m.in.: adres IP, który wykorzystuje Państwa urządzenie, datę i czas serwera, nazwa przeglądarki internetowej oraz nazwa systemu operacyjnego urządzenia, z którego Państwo korzystają. 

Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze, na którym funkcjonuje Serwis, w celach technicznych, związanych z administrowaniem serwera, oraz statystycznych. 

Logi stanowią jedynie informacje o charakterze pomocniczym dla administrowania Serwisem. Nie są one ujawniane żadnym osobom ani podmiotom, z wyjątkiem osób upoważnionych do administrowania serwerem. 

Dane zawarte w logach serwera nie są powiązane z Państwa danymi osobowymi, które są lub mogą być przez nas przetwarzane, jak również nie są przez nas zbierane ani wykorzystywane w celu Państwa identyfikacji.

VIII.          Przekierowania do innych stron internetowych   

W naszym Serwisie mogą Państwo trafić na linki prowadzące do innych stron internetowych, zwłaszcza tych, które nie są przez nas administrowane. Przekierowanie na inną stronę internetową wiąże się z opuszczeniem naszego Serwisu. Nie odpowiadamy za treści udostępnione na takich stronach, jak również za stosowaną na nich politykę prywatności i ochronę danych osobowych.      

IX.          Zmiany Polityki prywatności   

W związku z rozwojem technologii, planowaniem lub realizacją zmian w funkcjonalności naszego Serwisu, jak również zmieniającymi się przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych oraz e-privacy, zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani na stronie internetowej naszego Serwisu.