BŁĘDY MEDYCZNE PIELĘGNIAREK

BŁĘDY MEDYCZNE PIELĘGNIAREK

BŁĘDY MEDYCZNE PIELĘGNIAREK

 

Błąd medyczny pacjenci często utożsamiają mylnie tylko z błędem lekarza. Zarówno pielęgniarki jak i inny personel mogą dokonać takiego błędu. Zgodnie z art.67a ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta jest to „zdarzenie w postaci zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

 • diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
 • leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
 • zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.”

Rodzaje błędów medycznych:

 • błąd diagnostyczny- polega na niewłaściwym rozpoznaniu schorzenia
 • błąd terapeutyczny- wdrożenie nieodpowiedniej metody leczenia
 • błąd techniczny- nieprawidłowe wykonanie określonego zabiegu np. pozostawienie chusty chirurgicznej w ciele pacjenta
 • błąd organizacyjny- nieprawidłowa organizacja pracy, która doprowadziła do negatywnych skutków dla pacjenta
 • błąd informacyjny- zaniechanie związane z przekazaniem prawidłowych informacji na temat stanu zdrowia pacjenta
 • błąd jatrogenny- grupa błędów medycznych spowodowana niewłaściwym zachowaniem pracownika np. przedmiotowe traktowanie pacjenta, nieuwzględnienie interakcji pomiędzy lekami

 

Przykładowe błędy medyczne:

 • błąd w identyfikacji chorego
 • odmowa lub zbyt późne udzielenie pomocy
 • zamiana leku
 • podjęcie się leczenia przy braku kompetencji
 • nieprawidłowa ocena symptomów schorzenia
 • niezachowanie prawidłowej techniki wykonywanych czynności medycznych

 

Odpowiedzialność pielęgniarki za błąd medyczny.

            Za popełnienie błędu medycznego pielęgniarki mogą ponieść odpowiedzialność:

 • prawną- ponoszenie konsekwencji z tytułu przepisów prawa
 • karną- ponoszenie konsekwencji zawartych w Kodeksie Karnym
 • cywilną- obowiązek zadośćuczynienia osobie poszkodowanej. Ma charakter majątkowy
 • dyscyplinarną- konsekwencje na podstawie Kodeksu Pracy
 • administracyjną- odpowiedzialność za szkody wyrządzone zakładowi pracy
 • zawodową

 

Odpowiedzialność zawodowa.

Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki ma miejsce, gdy zostały naruszone zasady wykonywania zawodu, etyki zawodowej lub prawa pacjenta. 

Kary jakie może ponieść pielęgniarka w przypadku odpowiedzialności zawodowej to:

 • upomnienie
 • nagana
 • zakaz pełnienia funkcji kierowniczych przez okres od 1 do 5 lat
 • zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od pół roku do 3lat
 • pozbawienie prawa wykonywania zawodu

 

Odpowiedzialność karna

            Jest to odpowiedzialność na podstawie Kodeksu Karnego. Przykładami są poniższe kary:

 • za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności
 • spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi pozbawieniem wolności na czas nie krótszy od 3lat. 

Aby pielęgniarka za popełniony błąd medyczny otrzymała karę według Kodeksu Karnego należy powiadomić policję lub prokuraturę.

 

Odpowiedzialność cywilna

            Odpowiedzialność cywilna jest odpowiedzialnością majątkową pielęgniarki. Jest realizowana w ramach polisy OC, której obowiązek posiadania ma każda pielęgniarka. W przypadku udowodnienia zaistnienia błędu medycznego pielęgniarki zatrudnionej na umowie o pracę koszty odszkodowania pokrywa wyłącznie zatrudniający ją pracodawca. W przypadku kontraktu koszty te są dzielone na pracodawcę i pracownika. Oprócz odszkodowania pokrzywdzony może domagać się również zadośćuczynienia a więc ekwiwalentu pieniężnego za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne. Osoba pokrzywdzona ma też prawo do ubiegania się o comiesięczną rentę. 

Przyczyny występowania błędów medycznych pielęgniarek:

 • niewłaściwa postawa poprzez lekceważenie procedur i zasad przez pielęgniarkę
 • złe metody kierowania zespołami pielęgniarskimi
 • kryzys kadr pielęgniarskich
 • brak personelu pomocniczego
 • zlecanie prac poza kompetencjami zawodowymi
 • brak znajomości praw pacjenta i nie respektowanie ich
 • wykonywanie zabiegów terapeutycznych bez udokumentowanego zlecenia lekarskiego
 • rutyna i pośpiech

 

Zawody medyczne, w tym zawód pielęgniarki są obarczone ogromną odpowiedzialnością, gdyż od naszych działań zależy ludzkie zdrowie i życie. Braki kadrowe, ciągłe dokładanie obowiązków, stres, presja jaka ciąży na pielęgniarkach nie ułatwia pracy i łatwo o błąd medyczny. Często dochodzi do tego zmęczenie ale również rutyna w wykonywanych działaniach. Pacjenci obecnie znają doskonale swoje prawa i wiedzą, gdzie się zgłaszać gdy nie są one respektowane. Musimy więc się starać w 100% skupiać na swojej pracy i ciągle zdawać sobie sprawę, że nasz jeden błąd może zaważyć na czyimś zdrowiu i życiu. Ważne jest wyzbycie się rutyny i mylnego przeświadczenia, że „już wszystko wiem”. Musimy pracować tak, aby ryzyko błędów zmniejszyć do minimum, gdyż konsekwencje dla nas jak i dla pacjentów mogą być ogromne.

Źródła:

 1. https://www.karh.pl/prawo-karne/odpowiedzialnosc-za-blad-medyczny/
 2. https://bladlekarza.com/blad-pielegniarki-to-blad-medyczny-przyklady-objasnienia-orzecznictwo/
 3. https://eim.waw.pl/blog/odpowiedzialnosc-pielegniarki-lub-poloznej-za-blad-medyczny/
 4. https://www.pielegniarkicyfrowe.pl/obsluga-samorzadu-pielegniarek-i-poloznych/odpowiedzialnosc-zawodowa-pielegniarek/

Artykuł przygotowała: Agnieszka Szymańska

 

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz studiów magisterskich na WSEiI w Lublinie. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego. Pielęgniarka na oddziale hematologicznym w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym. Prywatnie szczęśliwa mężatka i mama trójki dzieci. 

 

Opublikowane: 02:04:06 14/08/2022
Artykuł polubiono 6 razy Też polub
Komentarze:
Nikt jeszcze nie dodał komentarza