SPECJALIZACJE PIELĘGNIARSKIE - PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE

SPECJALIZACJE PIELĘGNIARSKIE - PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE

SPECJALIZACJE PIELĘGNIARSKIE - PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE

 

Kontynuujemy cykl artykułów związanych ze specjalizacjami pielęgniarskimi. Co tydzień będziemy publikować artykuł na temat danego szkolenia specjalizacyjnego. Będą one opisywać konkretnie każdą specjalizację tj. jakie moduły wchodzą w jej program, ile godzin zajęć trwa dana specjalizacja, jakie są warunki przystąpienia do szkolenia i jakie konkretne kompetencje uzyska pielęgniarka po uzyskaniu tytułu specjalisty w tej dziedzinie. 

 

Dzisiejszy artykuł ma na celu zapoznanie ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. 

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz uzyskania tytułu specjalisty w tej dziedzinie. Czas trwania specjalizacji wynosi od 15 do 20 miesięcy. Kończy się egzaminem państwowym organizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. 

Do tej specjalizacji (jak i do wszystkich pozostałych) może przystąpić pielęgniarka, która:

 • Posiada prawo wykonywania zawodu
 • Pracowała w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat
 • Została dopuszczona do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

Przed zaliczeniem szkolenia specjalizacyjnego należy potwierdzić również, że pielęgniarka posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego np. poprzez ukończenie kursu specjalistycznego „Wywiad i badania fizykalne”. 

Zwolnione z obowiązku odbywania kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” są pielęgniarki posiadające:

 • dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r.
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced PhysicalAssessment
 • dyplom uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do uzyskania specjalistycznych kwalifikacji zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, do pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych badaniami naukowymi oraz do uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

Czas trwania kształcenia

Łączny czas trwania tego szkolenia specjalizacyjnego to 836 godzin dydaktycznych w tym:

 • zajęcia teoretyczne – 311 godzin
 • zajęcia praktyczne – 525 godzin

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 167 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

 

Plan nauczania:

I Moduł: Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

 • liczba godzin teorii: 110
 • bez stażu

II Moduł: Współczesne pielęgniarstwo operacyjne

 • liczba godzin teorii: 15
 • bez stażu

III Moduł: Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii małoinwazyjnej i endoskopowej

 • liczba godzin teorii: 15
 • łączna liczba godzin: 85
 • miejsca realizacji i czas stażu:

- Blok operacyjny realizujący zabiegi chirurgii małoinwazyjnej (60 godzin)

- Pracownia endoskopii (10 godzin)

IV Moduł: Pielęgniarstwo operacyjne w neurochirurgii

 • liczba godzin teorii: 16
 • łączna liczba godzin: 65
 • miejsca realizacji i czas stażu:

- Blok operacyjny neurochirurgii (49 godzin)

V Moduł: Pielęgniarstwo operacyjne w ginekologii i położnictwie

 • liczba godzin teorii: 15
 • łączna liczba godzin: 50
 • miejsca realizacji i czas stażu:

- Blok operacyjny ginekologii i położnictwa (35 godzin)

VI Moduł: Pielęgniarstwo operacyjne w ortopedii i traumatologii

 • liczba godzin teorii: 18
 • łączna liczba godzin: 60
 • miejsca realizacji i czas stażu:

- Blok operacyjny chirurgii urazowo-ortopedycznej (42 godziny)

VII Moduł: Pielęgniarstwo operacyjne w urologii

 • liczba godzin teorii: 15
 • łączna liczba godzin: 50
 • miejsca realizacji i czas stażu:

- Blok operacyjny urologii (35 godzin)

VIII Moduł: Pielęgniarstwo operacyjne w kardiochirurgii i kardiologii inwazyjnej

 • liczba godzin teorii: 20
 • łączna liczba godzin: 90
 • miejsca realizacji i czas stażu:

- Blok operacyjny kardiochirurgii (70 godzin)

IX Moduł: Pielęgniarstwo operacyjne w torakochirurgii

 • liczba godzin teorii: 12
 • łączna liczba godzin: 40
 • miejsca realizacji i czas stażu:

- Blok operacyjny chirurgii klatki piersiowej (28 godzin)

X Moduł: Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii naczyń

 • liczba godzin teorii: 18
 • łączna liczba godzin: 60
 • miejsca realizacji i czas stażu:

- Blok operacyjny chirurgii naczyniowej (42 godziny)

XI Moduł: Pielęgniarstwo operacyjne w otolaryngologii

 • liczba godzin teorii: 10
 • łączna liczba godzin: 45
 • miejsca realizacji i czas stażu:

- Blok operacyjny otorynolaryngologii (35 godzin)

XII Moduł: Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej

 • liczba godzin teorii: 10
 • łączna liczba godzin: 45
 • miejsca realizacji i czas stażu:

- Blok operacyjny chirurgii plastycznej (35 godzin)

XIII Moduł: Pielęgniarstwo operacyjne w okulistyce 

 • liczba godzin teorii: 14
 • łączna liczba godzin: 42
 • miejsca realizacji i czas stażu:

- Blok operacyjny okulistyki (28 godzin)

XIV Moduł: Pielęgniarstwo operacyjne w transplantologii 

 • liczba godzin teorii: 9
 • łączna liczba godzin: 30
 • miejsca realizacji i czas stażu:

- Blok operacyjny transplantologii (21 godzin)

 

XV Moduł: Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii dziecięcej 

 • liczba godzin teorii: 14
 • łączna liczba godzin: 49
 • miejsca realizacji i czas stażu:

- Blok operacyjny chirurgii dziecięcej (35 godzin)

 

 

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA OPERACYJNEGO:

 

 • 1.Przygotowanie sali operacyjnej, sprzętu i aparatury medycznej, pakietów z bielizną operacyjną i materiałem dodatkowym do zabiegów operacyjnych.
 • 2. Przygotowanie zestawu do mycia pola operacyjnego.
 • 3.Przygotowanie instrumentarium odpowiedniego do przeprowadzenia poszczególnych zabiegów operacyjnych wykonywanych:
 • w chirurgii małoinwazyjnej i endoskopowej
 • w neurochirurgii
 • w ginekologii i położnictwie
 • w ortopedii i traumatologii
 • w urologii
 • w kardiochirurgii i kardiologii inwazyjnej
 • w torakochirurgii
 • w chirurgii naczyniowej
 • w otorynolaryngologii
 • w chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej
 • w transplantologii
 • w chirurgii dziecięcej. 
 • 4. Współuczestniczenie w przyjęciu pacjenta na salę operacyjną, w jego ułożeniu na stole operacyjnym w zależności od wykonywanego zabiegu operacyjnego i zabezpieczenie go przed ewentualnymi upadkami, urazami i oparzeniami.
 • 5.Instrumentowanie do zabiegów operacyjnych wykonywanych:
 • w chirurgii małoinwazyjnej i endoskopowej
 • w neurochirurgii
 • w ginekologii i położnictwie
 • w ortopedii i traumatologii
 • w urologii
 • w kardiochirurgii i kardiologii inwazyjnej
 • w torakochirurgii
 • w chirurgii naczyniowej
 • w otorynolaryngologii
 • w chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej
 • w transplantologii
 • w chirurgii dziecięcej. 

 

 • 6.Asystowanie pielęgniarce operacyjnej instrumentującej do różnych zabiegów operacyjnych wykonywanych:
 • w chirurgii małoinwazyjnej i endoskopowej
 • w neurochirurgii
 • w ginekologii i położnictwie
 • w ortopedii i traumatologii
 • w urologii
 • w kardiochirurgii i kardiologii inwazyjnej
 • w torakochirurgii
 • w chirurgii naczyniowej
 • w otorynolaryngologii
 • w chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej
 • w transplantologii
 • w chirurgii dziecięcej. 
 • 7.Nadzorowanie jałowości pola operacyjnego i współuczestniczenie w zaopatrzeniu rany operacyjnej w i zabezpieczeniu drenów. 
 • 8. Kontrolowanie zgodności narzędzi i materiału dodatkowego przed i po zamknięciu jam ciała.
 • 9. Zabezpieczenie i przekazanie pobranego materiału biologicznego do badań i przestrzeganie procedur postępowania z materiałem biologicznym przeznaczonym do utylizacji.
 • 10. Przygotowanie instrumentarium i sprzętu do mycia, dezynfekcji i sterylizacji w zależności od zastosowanych technik i metod.
 • 11. Dobór i przygotowanie preparatów dezynfekcyjnych z uwzględnieniem technik i metod dezynfekcji oraz rodzaju wyrobu medycznego.
 • 12. Pakowanie i pakietowanie instrumentarium oraz sprzętu w zależności od zastosowanej metody sterylizacji.
 • 13. Nadzorowanie pracy personelu bloku operacyjnego w zakresie znajomości i realizacji procedur higienicznych.
 • 14. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi regulacjami.
 • 15.Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych w bloku operacyjnym i monitorowanie tych zdarzeń.
 • 16.Zarządzanie jakością opieki okołooperacyjnej w praktyce pielęgniarstwa operacyjnego
 • 17. Wdrażanie wiedzy naukowej do praktyki pielęgniarki operacyjnej.

UWAGA! WAŻNA AKTUALIZACJA Z DNIA 6.05.2022r.

 

            Informujemy, że od dnia 19 kwietnia 2022 roku obowiązuje aktualizacja programów szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych. 

Jak informuje Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dnia 5 kwietnia 2022 roku Minister Zdrowia zatwierdził aktualizację programów szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, który znosi warunek dotyczący przedkładania wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego zaświadczenia o ukończeniu:

 1. kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
 2. kursu specjalistycznego Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka;
 3. kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego;
 4. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla pielęgniarek;
 5. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla położnych.

 

Powyższy artykuł na temat specjalizacji został napisany jeszcze przed aktualizacją programów kształcenia. Informujemy więc, że obecnie jedynym obowiązującym kursem specjalistycznym do specjalizacji zostaje Wywiad i badania fizykalne. Warunki zwolnienia z kursu zostają bez zmian. 

 

Podczas nauki do końcowego egzaminu specjalizacyjnego z tej dziedziny pielęgniarstwa zachęcamy do korzystania z naszej platformy „Specki.pl. Testy do specjalizacji dla pielęgniarek”

Platforma zawiera 13 testów z dziedziny pielęgniarstwa operacyjnego od sesji jesiennej 2015 do sesji jesiennej 2021 (w tym  test jesień 2018, WIOSNA 2019, JESIEŃ 2019, WIOSNA 2020, JESIEŃ 2020, WIOSNA 2021, JESIEŃ 2021 roku zawierają do każdego pytania uzasadnienie). Po każdej sesji egzaminacyjnej dodajemy nowy test. Link do kursu znajduje się w Źródłach (pozycja nr 3).

A już za tydzień zapraszamy do kolejnego artykułu na temat specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej. 

 

Źródła:

 1. http://www.oipp.lodz.pl/index.php?szk=SZKOLOKON
 2. https://ckppip.edu.pl/programy-ksztalcenia/szkolenia-specjalizacyjne-2/
 3. https://specki.pl/kurs/s/44326/pielegniarstwo-operacyjne.html

               

Artykuł przygotowała: Agnieszka Szymańska

 

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz studiów magisterskich na WSEiI w Lublinie. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego. Pielęgniarka na oddziale hematologicznym w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym. Prywatnie szczęśliwa mężatka i mama dwóch 4-letnich synów.

Opublikowane: 01:50:03 08/05/2022
Artykuł polubiono 5 razy Też polub
Komentarze:
Nikt jeszcze nie dodał komentarza