SPECJALIZACJE PIELĘGNIARSKIE - PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE

SPECJALIZACJE PIELĘGNIARSKIE
PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE

Specjalizacja ratunkowa testy

 

Kontynuujemy cykl artykułów związanych ze specjalizacjami pielęgniarskimi. Co tydzień będziemy publikować artykuł na temat danego szkolenia specjalizacyjnego. Będą one opisywać konkretnie każdą specjalizację tj. jakie moduły wchodzą w jej program, ile godzin zajęć trwa dana specjalizacja, jakie są warunki przystąpienia do szkolenia i jakie konkretne kompetencje uzyska pielęgniarka po uzyskaniu tytułu specjalisty w tej dziedzinie. 

 

Dzisiejszy artykuł ma na celu zapoznanie ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. 

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz uzyskania tytułu specjalisty w tej dziedzinie. Czas trwania specjalizacji wynosi od 15 do 20 miesięcy. Kończy się egzaminem państwowym organizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. 

Do tej specjalizacji (jak i do wszystkich pozostałych) może przystąpić pielęgniarka, która:

 • Posiada prawo wykonywania zawodu
 • Pracowała w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat
 • Została dopuszczona do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

Dodatkowymi warunkami przystąpienia do specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego jest:

 • Posiadanie kursu specjalistycznego RKO (resuscytacja krążeniowo- oddechowa)
 • Posiadanie kursu specjalistycznego EKG(Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego)
 • Posiadanie kursu specjalistycznego ROK noworodka (resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka)

Zwolnione z powyższych kursów są:

 • pielęgniarki systemu (w rozumieniu art.3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013r. poz. 757, z późn. zm.) (zaświadczenie o zatrudnieniu na danym oddziale i ukończeniu odpowiednich kursów kwalifikacyjnych/specjalizacji)
 • pielęgniarki posiadające dyplom ratownika medycznego (kserokopia)
 • pielęgniarki posiadające zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)

Przed zaliczeniem szkolenia specjalizacyjnego należy potwierdzić również, że pielęgniarka posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego np. poprzez ukończenie kursu specjalistycznego „Wywiad i badania fizykalne”. 

Zwolnione z obowiązku odbywania kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” są pielęgniarki posiadające:

 • dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r.
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced PhysicalAssessment
 • dyplom uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013

Cel kształcenia

Celem kształcenia jest nabycie przez pielęgniarkę wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do podejmowania szybkich i specjalistycznych działań leczniczopielęgnacyjnych w sytuacji nagłego zagrożenia życia według obowiązujących standardów postępowania oraz przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawodowych wynikających z funkcji pielęgniarstwa w systemie ratownictwa medycznego tj.: 

· samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych; 

· pełnienia roli lidera w zespołach ratunkowych; 

· wdrażania zmian w praktyce pielęgniarki ratunkowej; 

· oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego; 

· uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i innych przedstawicieli opieki zdrowotnej. 

Czas trwania kształcenia

Łączny czas trwania tego szkolenia specjalizacyjnego to 812 godzin dydaktycznych w tym:

 • zajęcia teoretyczne – 490 godzin
 • zajęcia praktyczne – 322 godziny

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 162 godziny, może być wykorzystane na samokształcenie.

 

Plan nauczania:

I Moduł: Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji:

 • liczba godzin teorii: 110
 • bez stażu

II Moduł: Państwowe Ratownictwo Medyczne w Zintegrowanym Systemie Ratowniczym:

 • liczba godzin teorii: 30
 • łączna liczba godzin: 65
 • miejsca realizacji i czas stażu:
 • Centrum powiadamiania ratunkowego; Centrum dyspozytorskie(7 godzin)
 • Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego (21 godzin)
 • Wydziały zarządzania kryzysowego; Wydział bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego (7 godzin)

III Moduł:Stany zagrożenia życia i zdrowia dorosłych – Ocena stanu pacjenta w medycynie ratunkowej:

 • liczba godzin teorii: 70
 • łączna liczba godzin: 105
 • miejsca realizacji i czas stażu:
 • Zespół ratownictwa medycznego (14 godzin)
 • Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego (21 godzin)

 

IV Moduł: Stany zagrożenia życia i zdrowia dorosłych – Metody leczenia z uwzględnieniem zasad, procedur i standardów:

 • liczba godzin teorii: 70
 • łączna liczba godzin: 126
 • miejsca realizacji i czas stażu:
 • Zespół ratownictwa medycznego (21 godzin)
 • Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego (21 godzin)
 • Blok operacyjny dorosłych (14 godzin)

V Moduł: Wykonanie konikopunkcji, odbarczenia odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego:

 • liczba godzin teorii: 25
 • bez stażu

VI Moduł: Kardiologiczne stany zagrożenia życia i zdrowia dorosłych:

 • liczba godzin teorii: 15
 • łączna liczba godzin: 36
 • miejsca realizacji i czas stażu:
 • Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego; Oddział kardiologii inwazyjnej (21 godzin)

VII Moduł: Niekardiologiczne stany zagrożenia życia i zdrowia dorosłych:

 • liczba godzin teorii: 30
 • łączna liczba godzin: 65
 • miejsca realizacji i czas stażu:
 • Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego (14 godzin)
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dorosłych (21 godzin)

VIII Moduł: Stany zagrożenia życia i zdrowia dorosłych pochodzenia zewnętrznego:

 • liczba godzin teorii: 30
 • łączna liczba godzin: 93
 • miejsca realizacji i czas stażu:
 • Zespół ratownictwa medycznego (21 godzin)
 • Centrum urazowe (21 godzin)
 • Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego (21 godzin)

IX Moduł: Postępowanie w zdarzeniach masowych i katastrofach:

 • liczba godzin teorii: 30
 • bez stażu

 

X Moduł: Stany zagrożenia życia i zdrowia w ginekologii i położnictwie:

 • liczba godzin teorii: 20
 • łączna liczba godzin: 41
 • miejsca realizacji i czas stażu:
 • Sala porodowa (7 godzin)
 • Izba przyjęć ginekologiczno-położnicza (14 godzin)

XI Moduł: Stany zagrożenia życia i zdrowia dzieci:

 • liczba godzin teorii: 60
 • łączna liczba godzin: 116
 • miejsca realizacji i czas stażu:
 • Szpitalny oddział ratunkowy dziecięcego szpitala wieloprofilowego; Izba przyjęć dziecięcego szpitala wieloprofilowego (21 godzin)
 • Blok operacyjny dzieci (21 godzin)
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dzieci (14 godzin)

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RATUNKOWEGO:

 • 1.Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i podjęcia decyzji o prowadzeniu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych.
 • 2. Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla jego stanu zdrowia.
 • 3.Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci na podstawie wytycznych ILCOR.
 • 4. Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych.
 • 5. Przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem:rurki ustnogardłowej, rurki nosowo-gardłowej, maski krtaniowej, rurki krtaniowej i innego dostępnego sprzętu do nadgłośniowego udrażniania dróg oddechowych, konikopunkcji.
 • 6. Wykonanie intubacji dotchawiczej w nagłym zatrzymaniu krążenia.
 • 7. Odsysanie dróg oddechowych metodą otwartą i zamkniętą.
 • 8. Stosowanie tlenoterapii biernej.
 • 9. Stosowanie wspomagania oddechu za pomocą worka samorozprężalnego.
 • 10.Stosowanie tlenoterapii czynnej przy użyciu maski twarzowej, worka samorozprężalnego z zastawką jednokierunkową lub z użyciem respiratora.
 • 11. Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej.
 • 12. Wykonanie defibrylacji ręcznej na podstawie zapisu EKG z defibrylatora/monitora.
 • 13. Wykonanie EKG z teletransmisją.
 • 14. Monitorowanie czynności układu oddechowego.
 • 15.Monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi i inwazyjnymi.
 • 16. Wykonanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych, dolnych, żyły szyjnej zewnętrznej.
 • 17.Wykonanie dojścia doszpikowego.
 • 18.Podawanie leków drogą dożylną, doszpikową, domięśniową, podskórną, dotchawiczą, doustną i wziewną.
 • 19. Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej.
 • 20. Pobranie krwi tętniczej w sytuacji założonego dostępu tętniczego.
 • 21. Oznaczenie poziomu parametrów krytycznych, w tym: stężenia glukozy w surowicy krwi, stężenia elektrolitów w surowicy krwi, gazometrii krwi włośniczkowej, tętniczej, żylnej z użyciem dostępnego sprzętu (glukometru, analizatora parametrów krytycznych) oraz interpretacja uzyskanych wyników.
 • 22. Ocena stanu zdrowia pacjenta na podstawie przeprowadzonego badania fizykalnego, analizy i interpretacji badań diagnostycznych oraz monitorowania funkcji i parametrów życiowych i podjęcie działań ratunkowo-terapeutyczno-pielęgnacyjnych.
 • 23.Ocena efektywności podejmowanych czynności ratunkowo-terapeutyczno-pielęgnacyjnych.
 • 24. Opatrywanie ran i tamowanie krwotoków z użyciem dopuszczonego do obrotu sprzętu i środków medycznych.
 • 25. Unieruchomienie kręgosłupa w sytuacji podejrzenia złamania, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego.
 • 26. Odebranie porodu w warunkach pozaszpitalnych.
 • 27. Prowadzenie segregacji medycznej w SOR i postępowaniu przedszpitalnym.
 • 28.Podejmowanie działań zabezpieczających celem ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia.
 • 29. Przygotowanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu.
 • 30. Kierowanie zespołem ratownictwa medycznego.
 • 31. Prowadzenie szkolenia z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla różnych grup odbiorców.
 • 32. Nadzorowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony personelu w jednostkach ratownictwa medycznego.
 • 33. Podawanie samodzielnie bez zlecenia lekarskiego doraźnie w nagłych wypadkach leków określonych w przepisach Ministerstwa Zdrowia z tego zakresu.

UWAGA! WAŻNA AKTUALIZACJA Z DNIA 6.05.2022r.

 

            Informujemy, że od dnia 19 kwietnia 2022 roku obowiązuje aktualizacja programów szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych. 

Jak informuje Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dnia 5 kwietnia 2022 roku Minister Zdrowia zatwierdził aktualizację programów szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, który znosi warunek dotyczący przedkładania wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego zaświadczenia o ukończeniu:

 1. kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
 2. kursu specjalistycznego Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka;
 3. kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego;
 4. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla pielęgniarek;
 5. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla położnych.

 

Powyższy artykuł na temat specjalizacji został napisany jeszcze przed aktualizacją programów kształcenia. Informujemy więc, że obecnie jedynym obowiązującym kursem specjalistycznym do specjalizacji zostaje Wywiad i badania fizykalne. Warunki zwolnienia z kursu zostają bez zmian. 

 

Podczas nauki do końcowego egzaminu specjalizacyjnego z tej dziedziny pielęgniarstwa zachęcamy do korzystania z naszej platformy „Specki.pl. Testy do specjalizacji dla pielęgniarek”

Platforma zawiera 12 testów z dziedziny pielęgniarstwa ratunkowego od jesieni 2015 do wiosny 2021 (w tym NOWE testy zawierają do każdego pytania uzasadnienie). Każdy test zawiera pytania z bloku ogólnozawodowego.Po każdej sesji egzaminacyjnej dodawany jest nowy test. Link do kursu znajduje się w Źródłach (pozycja nr 3).

A już za tydzień zapraszamy do kolejnego artykułu na temat specjalizacji w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących.

 

Źródła:

 1. http://www.oipp.lodz.pl/index.php?szk=SZKOLOKON
 2. https://ckppip.edu.pl/programy-ksztalcenia/szkolenia-specjalizacyjne-2/
 3. https://specki.pl/kurs/s/133623/pielegniarstwo-ratunkowe-testy.html

 

Artykuł przygotowała: Agnieszka Szymańska

 

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz studiów magisterskich na WSEiI w Lublinie. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego. Pielęgniarka na oddziale hematologicznym w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym. Prywatnie szczęśliwa mężatka i mama dwóch 4-letnich synów.

Opublikowane: 01:53:46 08/05/2022
Artykuł polubiono 5 razy Też polub
Komentarze:
Nikt jeszcze nie dodał komentarza