JAK ZOSTAĆ SPECJALISTĄ PIELĘGNIARSTWA?

JAK ZOSTAĆ SPECJALISTĄ PIELĘGNIARSTWA?

Specjalizacje pielęgniarskie

 

Kim jest specjalista pielęgniarstwa? Jak nim zostać? Jakie są specjalizacje dla pielęgniarek? Na te oraz inne pytania znajdą Państwo odpowiedź w poniższym artykule. 

 

Czym jest specjalizacja dla pielęgniarek?

            Specjalizacja to najważniejsze z rodzajów kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek. Szkolenie specjalizacyjne jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 551, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie. Specjalizacja trwa zazwyczaj około 2 lat.

            Aktualnie mamy 17 szkoleń specjalizacyjnych, w tym 13 tylko dla pielęgniarek, 2 tylko dla położnych i 2 dla pielęgniarek i położnych.

 

Szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie:

 

Szkolenia specjalizacyjnego dla położnych w dziedzinie:

Program szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie:

 

Kto może przystąpić do specjalizacji?

Do specjalizacji może przystąpić pielęgniarka, która:

 • Posiada prawo wykonywania zawodu
 • Pracowała w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat
 • Została dopuszczona do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

 

Programy szkolenia specjalizacyjnego

Każda specjalizacja ma swój odrębny program. Dostępne są one na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (link w Źródłach na końcu artykułu, pozycja nr 1). Opisane są tam:

 • cele kształcenia
 • czas trwania kształcenia (ile godzin zajęć teoretycznych a ile praktycznych)
 • ogólne efekty kształcenia (jaką wiedzę i umiejętności będzie posiadać pielęgniarka po zakończonej specjalizacji)
 • plan kształcenie (jakie moduły zawiera, ile godzin teorii zawierają, ile trwają staże i gdzie się odbywają)
 • programy zajęć praktycznych
 • wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie

 

Na naszej stronie w zakładce AKTUALNOŚCI znajdą Państwo artykuły na temat każdej specjalizacji z uwzględnieniem powyższych zagadnień (link w Źródłach, pozycja nr 2).

 

Jakie kursy są wymagane do specjalizacji?

            Do 5 kwietnia 2022 roku do każdej specjalizacji były wymagane dodatkowe kursy np. resuscytacja krążeniowo- oddechowa. Od tego dnia zostały zaktualizowane programy kształcenia i zniesiono obowiązek dotyczący przedkładania wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego zaświadczenia o ukończeniu niektórych kursów specjalistycznych. O tych zmianach informowaliśmy na naszej stronie (link w Źródłach, pozycja nr 3).

            Obecnie jedynym obowiązującym kursem specjalistycznym wymaganym we wszystkich szkoleniach specjalizacyjnych zostaje kurs Wywiad i badania fizykalne. Przypominamy, że zwolnione z obowiązku odbywania tego kursu specjalistycznego są pielęgniarki i położne posiadające:

 • dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r.
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced PhysicalAssessment
 • dyplom uzyskania tytułu licencjata położnictwa/ pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013

System Monitorowania Kształcenia (SMK)

Od dnia 1 maja 2017 r. zaczął obowiązywać System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), czyli system teleinformatyczny gromadzący informacje na temat kształcenia podyplomowego pracowników medycznych. Za pośrednictwem SMK są przeprowadzane:

 • postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
 • składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

 

Do korzystania z SMK niezbędne są:

 • dostęp do Internetu,
 • adres e-mail,
 • zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,
 • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).

 

Aby korzystać z SMK należy najpierw zarejestrować swoje indywidualne konto. Instrukcja krok po kroku jak to wykonać znajduje się pod linkiem w Źródłach na końcu artykułu (pozycja nr 4. Po kliknięciu w link należy odszukać plik „Podręcznik użytkownika SMK”).Konto musi być zweryfikowane.

Warunkiem dokonywania czynności za pomocą SMK jest potwierdzenie tożsamości osoby, która konto założyła, i weryfikacja uprawnień tej osoby. Potwierdzenia, dokonuje się na podstawie wniosku o nadanie uprawnień:

 • podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub
 • potwierdzonego przez właściwego organizatora kształcenia pielęgniarek i położnych w zakresie tożsamości osoby, która konto założyła, lub
 • potwierdzonego przez właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych lub Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w zakresie tożsamości osoby, która konto założyła.

 

Po poprawnym założeniu i zweryfikowaniu konta można dokonać logowania się.

 

Co zawiera nasze indywidualne konto na stronie SMK?

 • Elektroniczna Karta Kształcenia

Znaleźć tu możemy informacje o wszystkich kursach i specjalizacjach jakie posiadamy. 

 • Wnioski o egzamin specjalizacyjny

Poprzez tą zakładkę zapisujemy się na egzamin specjalizacyjny. Dopiero pozytywna weryfikacja wniosku złożonego w odpowiednim terminie daje nam możliwość uczestniczenia w egzaminie specjalizacyjnym. 

 • Wnioski na szkolenia

Poprzez tą zakładkę składamy wnioski o przyjęcie na szkolenia: kursy i specjalizacje. 

 

 • Dane o planowanych szkoleniach. 

Poprzez tą zakładkę możemy otrzymać informacje jakie w najbliższym czasie są planowane szkolenia: kursy i specjalizacje z podziałem na województwa, miasta.

 

Specjalizacje pielęgniarskie

 

Finansowanie szkolenia specjalizacyjnego

 

            Specjalizacje są kształceniem odpłatnym. Cena za takie szkolenie specjalizacyjne różni się w zależności od ośrodka kształcenia, która je przeprowadza i ze względu na dziedzinę pielęgniarstwa. Koszt to około 2500zł. 

            Część specjalizacji jest dofinansowana ze środków publicznych przeznaczonych  na ten cel w budżecie państwa. Zatem niektórzy uczestnicy może ubiegać się o refundację kształcenia. W przypadku mojej specjalizacji (specjalizacja internistyczna, egzamin- październik 2021r.) gdy rozpoczynaliśmy szkolenie specjalizacyjne został przeprowadzony egzamin wstępny z wiedzy ogólnozawodowej. 20 osób z najlepszym wynikiem z egzaminu wstępnego otrzymywało 100% refundację kosztów specjalizacji. Pozostałe osoby same pokrywały koszty kształcenia. Pielęgniarka i położna, które odbyły specjalizację dofinansowywaną ze środków publicznych, mogą ubiegać się o dopuszczenie do kolejnej specjalizacji dofinansowywanej ze środków publicznych po upływie 5 lat od dnia zakończenia poprzedniej specjalizacji.

            Dodatkowo możemy starać się o dofinansowanie ze strony Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych właściwej dla miejsca wykonywanej pracy. Z takiej pomocy możemy skorzystać raz na 5 lat. W zależności od danej okręgowej izby te kwoty mogą się wahać i osiągają nawet do 70%.

 

Egzamin państwowy

 

Aby uzyskać tytuł specjalisty należy przystąpić do egzaminu państwowego organizowanego przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Zazwyczaj odbywa się w Warszawie. W ciągu roku egzaminy są przeprowadzane dwukrotnie: w sesji jesiennej (od 1 września do 30 listopada) i w sesji wiosennej (od 1 marca do 31 maja). 

Egzamin polega na teoretycznym sprawdzeniu opanowanej specjalistycznej wiedzy przyswojonej przez okres trwania specjalizacji. Jest składany w formie egzaminu testowego składającego się ze 140 pytań z tylko jedną prawidłową odpowiedzią, Egzamin trwa 140 minut. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu jest uzyskanie przez osobę zdającą co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi, co stanowi 84 punkty.

Do egzaminu może przystąpić pielęgniarka, która złożyła wniosek o egzamin państwowy za pomocą platformy SMK. Prawidłowo złożony i zweryfikowany wniosek otrzymuje status „zakwalifikowany” i po wniesieniu opłaty w wysokości 170zł można przystąpić do egzaminu w właściwym dla siebie terminie.

Dyplomy uzyskania tytułu specjalisty przygotowywane są w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników. Są dostępne w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, ul. Pawińskiego 5A, budynek D, II piętro (kompleks budynków Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN) 

Dyplom może być odebrany:

 • osobiście, po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
 • przez osobę upoważnioną, o ile osoba przedstawi upoważnienie, zawierające dane określone we wzorze stanowiącym załącznik nr 10 do regulaminu po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
 • wysłany drogą listowną po złożeniu odpowiedniego wniosku. Wniosek należy złożyć w terminie nie wcześniej niż 60 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu odrębnie dla każdej dziedziny.

 

Centrum po zakończonej sesji egzaminacyjnej publikuje na stronie internetowej Centrum zadania egzaminacyjne, które zostały wykorzystane w testach w danej sesji wraz ze wskazaniem literatury, na podstawie której zadanie zostało opracowane, z wyłączeniem wskazania poprawnej odpowiedzi.

Po zdanym egzaminie na stronie SMK można wygenerować sobie zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu i uzyskanie tytułu specjalisty. Jednak nie każdy pracodawca honoruje takie zaświadczenie. Zazwyczaj wymagany jest dyplom.

 

Specki.pl- testy do specjalizacji dla pielęgniarek

            Do utrwalenia wiedzy do egzaminu zachęcamy do skorzystania z naszej strony- Specki.pl- testy do specjalizacji dla pielęgniarek. Znaleźć tu można kursy z każdej dziedziny pielęgniarstwa i dodatkowo kurs z bloku ogólnozawodowego. Każdy kurs zawiera wszystkie testy z egzaminu państwowego wraz z odpowiedziami od 2015 roku. Po każdej sesji egzaminacyjnej dodawane są kolejne testy. 

Każdy test przygotowany jest w dwóch opcjach: egzamin i trening oraz pytania wyświetlane losowo. Opcja “egzamin” to symulacja egzaminu z ograniczonym czasem na rozwiązanie. W opcji “trening” można w każdej chwili sprawdzić prawidłową odpowiedź do danego pytania. Po zakończonym teście zostanie wyświetlone podsumowanie oraz można ponownie przejrzeć pytania i sprawdzić poprawne oraz błędne odpowiedzi.

Można wykupić dostęp do platformy na: 30, 90, 180, lub 365 dni.

 

Źródła:

 1. https://ckppip.edu.pl/programy-ksztalcenia/sz-spec-aktul-22/
 2. https://specki.pl/news
 3. https://specki.pl/news/v/93-WAZNA-ZMIANA-ODNOSNIE-SPECJALIZACJI
 4. https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-monitorowania-ksztalcenia
 5. http://oipip.eu/ksztalcenie-podyplomowe/system-monitorowania-ksztalcenia-informacje/
 6. http://oipip.eu/ksztalcenie-podyplomowe/szkolenie-specjalizacyjne/
 7. https://ckppip.edu.pl/egzamin-panstwowy/regulamin-egzaminu-panstwowego/
 8. https://specki.pl/kursy

 

Artykuł przygotowała: Agnieszka Szymańska

 

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz studiów magisterskich na WSEiI w Lublinie. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego. Pielęgniarka na oddziale hematologicznym w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym. Prywatnie szczęśliwa mężatka i mama trójki dzieci.  

Opublikowane: 04:17:05 10/07/2022
Artykuł polubiono 7 razy Też polub
Komentarze:
Dodane: 20:59:58 19/07/2022 przez P.Goc?dziak
Dziękuję bardzo za odpowiedź ????

Dodane: 19:18:05 18/07/2022 przez A.SzymacZska
Odnośnie ilości uzyskanych punktów żeby zdać egzamin. Proszę wejść w link z 7 punktu że źródeł. Tam proszę odszukać paragraf 15 (&) punkt 16. Jest tam napisane, że żeby zdać trzeba mieć 60% pozytywnych odpowiedzi.

Dodane: 14:47:36 17/07/2022 przez P.Goc?dziak
Witam. W tekście jest napisane że wynik pozytywny egzaminu uzyskuje się gdy odpowiedziało się poprawnie na 60 % pytań. W testach jest napisane że potrzeba 80%. To jak to jest?

Dodane: 19:11:13 10/07/2022 przez A.SzymacZska
Do T. Firlej To był mój skrót myślowy???? Można być "specjalistą pielęgniarstwa internistycznego", "specjalistą pielęgniarstwa chirurgicznego" itp a że ogólnie pisałam o wszystkich specjalizacjach użyłam skrótu myślowego "specjalista pielęgniarstwa". Ale oczywiście takiego terminu nie ma tylko jest się specjalistą właśnie w konkretnej dziedzinie pielęgniarstwa.

Dodane: 17:45:33 10/07/2022 przez T.Firlej
Witam, specjalistą pielęgniarstwa np . Chirurgicznego zostaje się po ukończonym egzaminie w danej specjalizacji a kiedy jest się ,,specjalistą pielęgniarstwa' ?